Crypto ’s verdienen onder werktijd

Bitcoins, crypto’s oftewel: virtuele munten. De termen worden vaak door elkaar gehaald. Nu is een bitcoin inderdaad een crypto maar niet alle crypto’s zijn bitcoins. Hier zullen we in onderstaand bericht niet verder op in gaan. Wel is het zo dat we bijna niet meer om deze munten heen kunnen.

In de rechtspraak heerste enige tijd discussie over de vraag of bitcoin een wettig en gangbaar betaalmiddel is. De rechter te Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een bitcoin waarde vertegenwoordigd en dit overdraagbaar is. Uit een intern memo van de belastingdienst blijkt: Bitcoin is een vorm van digitaal geld en je kan het gebruiken net zoals je euro’s of dollars gebruikt.

Maar nu Arbeidsrecht. Wat kun je doen tegen de werknemer die onder werktijd bezig is met het ‘minen’ en/of beleggen van crypto’s?

Rechtspraak

  • Verzoek werkgever: ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
    De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat een docente die onder werktijd haar leerlingen aanzette tot het minen van bitcoins en beleggen in cryptogeld ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Op grond hiervan werd haar arbeidsovereenkomst ontbonden.
  • Verzoek werknemer: diverse vergoedingen wegens onterecht ontslag op staande voet.
    Een werknemer (systeembeheerder) die zich in zijn vrije tijd bezighield met het minen van bitcoins, heeft op de server van zijn werkgever een zogenaamde bitcoinmachine geïnstalleerd. Toen de werkgever hier achter kwam is de werknemer op staande voet ontslagen.

De werkgever stelt dat de werknemer de werkgever heeft blootgesteld aan gevaren van buitenaf en zich daarnaast schuldig heeft gemaakt aan diefstal door alle energie die de machine heeft verbruikt. De werkgever voerde daarnaast aan dat hij het vertrouwen in de werknemer was verloren. Mede door de installatie van de bitcoinmachine verborgen te houden. Dit was volgens de rechter echter onvoldoende voor een ontslag op staande voet. De rechter achtte het wel voldoende voor een transitievergoeding en een gefixeerde schadevergoeding.

Wanneer/hoe dan wel?

Sanctioneren van bepaald gedrag is in beginsel alleen mogelijk als het kenbaar is voor de werknemer dat dat gedrag verboden is.

Om die reden had de werkgever van het laatste voorbeeld hierboven beter een duidelijk internetprotocol kunnen invoeren, waarin de grenzen van het privégebruik van werknemers duidelijk waren omschreven. Ook een nevenwerkzaamhedenbeding had soelaas kunnen bieden.

We leggen dat verder uit.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Het handelen/beleggen in crypto’s kan worden gezien als werk. Indien in de arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden is opgenomen zou dit handelen/beleggen onder dit verbod kunnen vallen. Van belang is wel dat dit verbod dan ook op de specifieke situatie van crypto’s minen/beleggen ziet.

Let op: nevenwerkzaamheden zijn niet altijd verboden. Denk hierbij aan werk dat niet conflicteert met het overeengekomen werk en/of werk dat al een langere tijd naast het overeengekomen werk wordt uitgevoerd.

Internetprotocol

Het is daarnaast aan te raden een duidelijk protocol voor internet gebruik onder werktijd op te stellen. Hierin kan worden opgenomen onder welke omstandigheden internetten onder werktijd verboden is en welke (privé) gebruik is toegestaan.

Een artikel waarin is opgenomen dat internet slechts is toegestaan als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden, is te algemeen. Op basis van de Europese jurisprudentie geldt bovendien dat de werkgever niet het recht heeft om het privéleven van de werknemer op de werkvloer tot nul te reduceren. Ook op het werk bestaat er een recht op privacy, al mag dit worden ingeperkt.

Conclusie

De crypto’s zijn een voldongen feit. Zelfs in arbeidsrechtland. Voor werkgevers met personeel dat veel en vaak achter een pc werkt, is het daarom aan te raden hiermee rekening te houden in de arbeidsvoorwaarden en/of protocollen van de onderneming.

Voor advies: neem contact met ons op!